Eestis on iga inimese kohta 1,7 ha metsamaad

Asud siin: Avaleht → Uncategorized → Eestis on iga inimese kohta 1,7 ha metsamaad
Nov 30, 2014

EESTI METSASELTS:

Keskkonnaagentuuri koostatud hiljutine statistiline ülevaade Mets 2013 sisaldab põhjalikke andmeid meie metsade, jahinduse, metsa- ja puidutööstuse, aga ka metsandushariduse kohta. Lisaks on aastaraamatus ülevaade rahvusvahelisest metsandusstatistikast.

Aastaraamat Mets 2013 on kõige põhjalikum ja usaldusväärseim statistiline ülevaade meie metsadest ja metsandusest. Arvandmed näitavad nii mõndagi huvitavat. Nii näiteks saab aastaraamatust teada, et 2013. aastal oli iga Eesti elaniku (rahvaarv 1 320 174 inimest (Statistikaameti andmed seisuga 01.01.2013.)) kohta 1,7 ha metsamaad (metsamaad kokku 2 233 900 ha) ja 356 m3 puitu (metsamaa kogutagavara 470 291 725 m3) .

Ühel hektaril metsamaal kasvas keskmiselt 211 m3 puitu.

Kõige metsasem maakond on Hiiumaa (metsasus 70,9%), mandril on kõige metsasem Ida-Virumaa (metsasus 58,4%), kõige vähem metsane on Tartumaa (metsasus 38,0%). Eesti keskmine metsasus on 50,6%.

2013. aastal uuendati riigimetsas 7545,6 ha metsa, erametsas ja muudel maadel kavandati metsateatiste põhjal uuendada vastavalt 4927,7 ha ja 298,7 ha metsa.

Erametsaomanike arv oli 97 272, raiete kogumaht jäi alla 10 miljoni kuupmeetri (metsaomanike arvu ja raiemahu kohta on allpool antud põhjalikum selgitus).

Aastaraamat Mets ilmub alates aastast 1994, digitaalsete väljaannetega aastast 2002 saab tutvuda Keskkonnaagentuuri lehel http://www.keskkonnainfo.ee/main/index.php/et/vaeljaanded-ja-uelevaated/vaeljaanded-ja-uelevaated.

Otselink aastaraamatule Mets 2013 on http://www.keskkonnainfo.ee/failid/Mets_2013.pdf.

Metsaomanikke on üle 97 000

* Eestis oli 2010. aasta novembri seisuga 97 272 erametsaomanikku, kellest 93 271 (96% erametsaomanike koguarvust) olid füüsilised isikud ja 4001 (4%) juriidilised isikud. Erametsaomanikele kuulus kokku 1 010 788 ha metsamaad, sellest füüsilistele isikutele 747 827 ha (74% erametsamaa kogupindalast) ja juriidilistele isikutele 262 960 ha (26%). Keskmine erametsaomandi suurus Eestis oli 10,4 ha, füüsiliste isikute puhul oli see näitaja 8,0 ha ja juriidilisel isikutel 65,7 ha (Aastaraamat Mets 2013 lk. 47).

Kavatseti raiuda ligi 12 mln m3

* 2013. aastal oli Eesti metsade koguraiemaht raiedokumentide andmetel 11 195 661 m3. Sellest Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) maal teostatud tegelik raiete maht oli 3 779 148 m3, erametsades kavandatud raiemaht 7 262 518 m3 (sh füüsilisest isikust metsaomanikud 48% ja juriidilisest isikust metsaomanikud 52%) ning muudele maadele kavandatud raiete maht 153 995 m3.

* 2013. aasta raiete kogupindala oli raiedokumentide andmetel 137 142 ha. Sellest tegelik raiepind RMK maal 44 553 ha, erametsades kavandatud raiete pindala 90 346 ha (sh füüsilisest isikust erametsaomanikud 51% ja juriidilisest isikust erametsaomanikud 49%) ning raied muudel maadel 2243 ha. Seega 2013. aasta raiete maht kasvas 2012. aastaga võrreldes raiedokumentide andmetel 4% ja seda peamiselt erametsadesse kavandatud raiete arvelt. Riigimetsas jäi raiemaht samaks. Samas raiete kogupindala vähenes 3% ja seda eelkõige hooldusraiete arvelt (riigimetsas vähenes harvendusraiete pindala 10% ja sanitaarraiete pindala 35%, samal ajal valgustusraiete pindala suurenes 10%; erametsas vähenes valgustusraiete pindala 10% ja sanitaarraiete pindala 8%, harvendusraiete pindala suurenes 2%) (Aastaraamat Mets 2013 lk. 64).

Raiete koondandmed (on antud) raiedokumentide (RD) alusel. Keskkonnaagentuur (KAUR) saab vastava raieinfo Riigimetsa Majandamise Keskuselt (RMK), Keskkonnaametilt ja metsaomanikelt. RMK esitab teostatud raiete kohta koondandmed maakonniti. Erametsa ja teiste omanike raieandmed saadakse metsateatiste andmekogust, kuhu metsaomanikud sisestavad andmeid kas ise (e-metsateatis) või esitavad need Keskkonnaametile. Metsateatiste andmekogu pidajaks on Keskkonnaagentuur, kes edastab koondandmed ka Eesti Statistikaametile (ESA).

Tegelik raiemaht jääb alla 10 mln m3

* Kuna metsateatisega esitab omanik Keskkonnaametile andmed kavandatavate raiete kohta enne raie teostamist, ei näita metsateatistelt summeeritud raiemaht tegelikult erametsades teostatud raieid vaid ainult raiekavatsuste hulka. Keskkonnaagentuuri metsaosakonnas tehtud uuringu kohaselt jääb erametsades kavandatud lageraiete mahust umbes kolmandik raiumata ja seega ilmselt ei ületanud tegelik koguraiemaht Eestis 2013. aastal veel 10 mln m3 piiri (Aastaraamat Mets 2013 lk. 66).

 

Allikas: http://www.eramets.ee/uudised-1/sa-erametsakeskus/eestis_on_iga_inimese_kohta_1-7_ha_metsamaad/

  •    //
  • Comments Off on Eestis on iga inimese kohta 1,7 ha metsamaad   //
  • Uncategorized